RÄDDA KONSUMENTERNAS EGEN ORGANISATION

Här rapporterar jag kontinuerligt om utvecklingen. Har nu kastat om så det aktuella inlägget kommer först, övriga i fallande datumordning och kursiverade   

2011-07-15

kanske ska vi nu ändra rubriken på detta kontinuerliga inlägg till ”Bygga upp konsumenternas egen organisation”, vi är på god väg men det gick inte att rädda ”Stockholmssatsningen” SKIS. Låt mig börja med ett urklipp ur ett tidigare inlägg på annan plats, skrivet 2010-05-17:

Hur utvecklades ”konsumentrörelsen” i Sverige?

Dags förhindra en monopolisering av området för framtiden!

Inför inträdet i EU begärde KF (Kooperativa Förbundet) 500.000 av Konsumentverket för uppbyggande av ett ”konsumentparaply” som sedan blev Sveriges Konsumentråd. Vi blev inte inbjudna att vara med. Av någon anledning fick vi (Konsument-Forum) en propå från Konsumentverket att försöka bilda ett alternativt konsumentparaply med andra organisationer. Vi fick 50.000 för att ordna en konferens med tänkbara organisationer och ”Konsumenter i Samverkan – Underverket” bildades  och då fick vi 450.000 kronor för att utveckla det. Detta var 1995.

Dåvarande departementet började sedan dela ut organisationsstöd till de båda paraplyerna och 2005 fick Sveriges Konsumentråd 3.000.000 och vi fick (högsta beloppet hittills)  1.200.000 (med uppgift att bl a utveckla kontor i Stockholm och delta i standardiseringsarbetet).

En statlig utredning presenterades och föreslog att vi två paraplyer skulle få samma resursnivå, men så blev det inte. Se ” ”Starka konsumenter i en gränslös värld”

http://www.konsumentsamverkan.se/press/konsutred_00.htm

Sveriges Konsumenter i Samverkan, som varit den verksamma delen de senaste åren, fick sedan bidraget minskat för 2006 till knappt 600.000 kronor, motiverat av ”politiskt beslut av ledningen”. Samtidigt flyttade man över dessa pengar till Sveriges Konsumentråd, för att ”skapa en starkare konsumentrörelse” enligt dåvarande konsumentminister Ann-Christin Nyqvist. Om man betonar ”en” så förstår vi avsikten. Menade man en ”starkare” konsumentrörelse kan vi inte förstå hur man genom att monopolisera rörelsen kan uppnå en starkare rörelse. Dessutom gav man samma organisation ytterligare en extra miljon, strax före valet, utan specifik motivation., mer än att ”stärka konsumentrörelsen”.

Det bör framhållas att ordförandeskapet i Sveriges Konsumentråd innehas av person från LO. KF ingick då också som medlemsorganisation. Medlemsorganisationerna som ingår nu framgår av deras hemsida http://www.sverigeskonsumenter.se/

Sveriges Konsumenter i Samverkan har ett antal stödmedlemsorganisationer samt enskilda stödmedlemmar, se www.konsumentsamverkan.se/presindex.html

Den politiskt beslutade nedmonteringen av Sveriges Konsumenter i Samverkan började här och klart deklarerad som ”beslut av den politiska ledningen” (S). Det innebar att såväl nyanställd generalsekreterare som administrativt ansvarig fick avskedas. Senare fick webbansvarig och kontorsansvarig sluta och vi flyttade till mindre lokaler, nu med enbart en deltidsanställd med AMS-bidrag. Även det kontoret fick vi senare lämna då vi släpade med hyrorna. Målet var alltså att övervintra med minimala kostnader och där är vi nu nästan, men samtidigt kom den ekonomiska krisen och det blev ett ytterligare avbräck på medlemsavgifterna.

Det statliga bidraget minskades sedan, av nytillträdd regering, till 396.000 kronor (troligen en schablonminskning).

Nyordningen inför 2008 blev att uppdraget att fördela ”konsumentstödet” överfördes på Konsumentverket, med inte alltför tydliga direktiv. Inför 2008 fick vi avslag med motiveringen att registreringsbeviset inte inkommit i tid (kravet på detta slopades sedan inför 2009 – alltså en onödig byråkrati). Även våra projektansökningar beviljades inte, vilket kan verka lite märkligt. Fanns det möjligen kvar andra motiv för detta? Vi misstänker det. Bristande information från KOV inför 2009 gjorde att vi missade att skicka in ansökan, men nekades en förlängning av tiden med en månad! Inför 2010 blev det totalt nobben med hänvisning till tidigare avslag samt hänvisning till tidigare skatteskulder som dock reglerats innan beslut skulle fattas. Ska man tolka ordet ”har…skulder” som att även betyda  ”har haft skulder”. Tveksamt, men följer verkets ansträngningar att till varje pris hitta motiv för att avslå allt vi sökt?

Man motiverar det även med uttalande som: ”man kan uppfattas som en allvarlig oförmåga att hantera medel”. Detta tolkar vi som oförtjänt ”tyckande” och vilja att beskylla oss för vad som egentligen är den logiska konsekvensen av under lång tid icke beviljat ekonomiska stöd.

Konsekvenserna är orsaken och konsekvenserna av ett händelseförlopp från år 2006. Att först ge pengar för att bygga upp och sedan sätta krokben är just det som skapar problem. Märkligt nog har vi aldrig hört någon kritik under åren för vårt sätt att arbeta för konsumenterna och på viktiga områden, som hälsa, miljö, livsmedel, uthållighet m m som då var lågt prioriterade områden av den andra organisationen. Vi har snarare visat förmåga att kunna arbeta trots de skapade ekonomiska problemen, men här letar verket efter alla tänkbara små detaljer för att kunna fälla och ingen som helst vilja att hjälpa till.

Förslaget vi ställt till riksdagsmännen i alliansen, under diskussioner om att hitta en lösning, var att normalisera situation för att sedan snabbt bygga upp ett starkare paraply, baserat på flera stora organisationer med anknytning till olika delar av ”konsumentområdet”. Dessa verkar inte direkt som konsumentorganisationer men kan på detta sätt bidra till att bredda basen för ett fristående k-paraply, fritt från fackliga, partipolitiska och kommersiella intressen.

Vår situation börjar bli ohållbar nu om inte mycket snabba insatser kommer till stånd, i första skedet att undanröja de akuta problemen/behoven, som t ex att reglera skulden för tidigare bokslutsarbete för att snabbt få fram bokslutet för 2009, och en del andra löpande kostnader som vi nu släpar med och som inte medlemsavgifterna räcker till. Vidare att sedan börja bygga upp igen det som raserats och få igång det större paraplyet, som kan bygga på en omfattande bas av erfarenheter och dokumentation på hemsidan och tillgängligheten till vägar för påverkan och medverkan som dessa organisationer inte själva har, men får del i via det gemensamma paraplyet.

Det är med förhoppning att en snabb lösning nu kan åstadkommas, efter år av diskussioner och bristfällig hantering från inte minst myndigheten, men även av tidigare regering, för att som vi hoppas kunna undvika en monopolisering av konsumentområdet och därmed locket på för möjligheten för enskilda konsumenters engagemang.

Bengt Ingerstam

Ordförande

2010-05-17

___________________________________________________________________

2011-07-15

Insatserna för att få fart på medlemmar och hela konsumentkollektivet har inte gett förväntat resultat under denna senaste lite turbulenta period. Satsningen på att få med 3000 nya medlemmar, som hade löst hela problemet, gav inte den förväntade utdelningen utan maskineriet malde vidare med konkursansökan från skatteverket för den obetydliga skulden på 150 000 (att jämföra med en hel organisations värde och de uteblivna stöden på några miljoner (att jämföra med de 20 miljonerna som den andra organisation fått under de senaste 4 åren).

Trots en väl underbyggd invändning mot konkursbegäran, fastställdes den ändå 1 juli. Överklagan kan ske inom tre veckor, men inte ett ljud från konsumentministern, statsrådsberedningen eller regeringen. Så nu mal maskineriet vidare och hela det s k ”Stockholmsäventyret” ser ut att bli ett avslutat kapitel, d v s projektet där man gav oss pengar för att utveckla ”samverkan” med flera organisationer och skapa ett alternativt paraply med kontor och personal i Stockholm, för att sedan bara året efter starta slakten, beslutad av ”den politiska ledningen” (S).

Kvar står nu ett antal stödorganisationer, varav KONSUMENT-FORUM är en och den ursprungliga sedan 1985. Den organisationen är INTE nerlagd utan får nu ta över och fortsätta det jobbet som hade lagts över 1995 på SKIS att sköta för vår gemensamma räkning. KOF hade äganderätten till till domänen ”konsumentsamverkan.se” så detta garanterade ju en kontinuitet på det praktiska jobbet och nu får vi hitta andra som kan utföra det behövliga jobbet, antingen frivilliga krafter eller medlemmarnas stöd så vi kan köpa de behövliga tjänsterna. Jag kan inte låna upp mera pengar, har redan förlorat mer än en halv miljon plus utfört arbete under 5 år, utan ersättning, vare sig lön eller ersättning för ”hyra”.  Det kommande arbetet kommer nu att helt styras av medlemmarnas stöd och vilja att dels hjälpa till så vi blir fler (genom GÅVOMEDLEMSKAPEN) eller med rena bidrag på annat sätt.

Den enklaste lösningen är ju inte omöjlig, ”investera” 100:- per månad och ge bort ett  Gåvomedlemskap varje månad, eller ge bort flera på en gång. Kanske kan det sedan utlysa en kedjereaktion, om bara många får klart för sig att en fristående organisation måste vi ha, bildad av oss konsumenter själva. Makthavarna är inte villiga att ”släppa ifrån sig något av makten” och låta konsumenterna själva bestämma i vissa frågor.

För att kunna verka som en stark, effektiv och obunden konsumentorganisation behövs mera gensvar från medlemmar och blivande medlemmar om vad de förväntar sig av organisationen.

1 – Ska vi starta upp igen den tidigare tidningen Vi KONSUMENTER och distribuera som papperstidning en gång i månaden?

2 – Ska vi bygga upp studiecirkelverksamheten, som ju var på gång tidigare?

3 – Ska vi bygga ut en testverksamhet, så vi slipper lita på olika tidningars tester gjorda av ihopplockade frivilliga personer?

4 – Ska vi sluta lita på råd från en enskild dietist om t ex lämpliga fetter till hela svenska folket?  Vi måste helt enkelt bygga en organiserad representativ funktion med ansvar och integritet och utveckla en egen verksamhet ”KONSUMENTER GRANSKAR”. Det handlar inte om att sälja lösnummer eller vara kommersiellt finansierad. Det handlar om att våga ifrågasätta informationen i media, som inte alltid är korrekt, objektiv eller sann. Ofta beskrivs bara ena sidan för att servera en sensation, men ingen uppgift om att det finns olika uppfattningar, så kan vi ju själva göra våra bedömningar.

Det är en stor, nödvändig och viktig uppgift, att skapa det framtidsforskaren Alvin Toffler förutspådde 1985 : ”Framtidens starkaste rörelse kommer att bli konsumentrörelsen”. Låt oss förverkliga detta!

Det är bara att beklaga att något svar från regeringen ännu inte kommit på våra senaste brev. Det är en besvikelse eftersom det är så uppenbart att vi blivit partiskt bedömda av Konsumentverket sedan 2008. När man dessutom åberopar ett regelverk med så stora formella brister kan det inte upplevas som annat än partisk styrning.  Återstår nu bara att orka göra en JO-anmälan för att få en granskning av bl a Konsumentverkets agerande.

Agerandet är desto märkligare eftersom man tydligen anser att konsumentstödet behöver effektiviseras. Konsumentminister Birgitta Olsson har i statsrådsberedningen tagit initiativ till en stor utredningen i ärendet.

I samband med Almedalen yttrade sig också partisekreterare Sofia Arkelsten

https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/07/10/moderaterna-i-almedalen-om-utvecklingen-av-nya-folkrorelser/

I slutet av detta inlägg har jag lagt en sammanfattning om hur konsumentrörelsen utvecklats i Sverige. Det avsnittet är så viktigt att jag nu lägger det även separat ovanför detta inlägg.

Har någon synpunkter på detta senaste inlägg daterat 2011-07-15 så hör av dig, det går att modifiera!

Bengt

2011-06-09
KONSUMENTAKTIONEN Stoppa direktreklamen för klimatets skull och oss konsumenter. Slöseriet med papper blir nu en klimatfråga och nu måste regeringen göra mer än uppmana oss släcka lyset, när vi lämnar rummet. Läs hela pressmeddelandet
https://bengtingerstam.wordpress.com/2011/06/09/pressinformation-satt-stopp-for-direktreklmen-nu-for-klimatets-skull/
2011-06-08
Händer inte särskilt mycket, förvånar mig lite. Beror det på att så få läser och följer utvecklingen på vår blogg eller i Facebook? Har pratat med några personer som jag känner väl och bl a har jag fått reaktionen att det där med att värva nya medlemmar inte är så lätt. Sista notisen som ju inte handlade om problem, utan nyttan man kan ha av organisationen, borde väl vara lättare att utnyttja och hänvisningen till KONSUMENT-NYCKELN och möjligheten att tjäna pengar på att veta. Kommer nu att skicka ut en enkät till medlemmarna om vilka frågor de tror allmänheten (icke medlemmar) vill att vi ska ta i. Kanske är vi (de närmaste) för upptagna av problem vi anser viktiga och de andra orkar inte med någon information alls. Du som har synpunkter kan väl höra av dig per e-post.
Kommer också att gå ut med ett pressmeddelande från KONSUMENTAKTIONEN och kampanjen mot den överdrivna reklamen och kräva ”STOPP FÖR ALL DIREKTREKLAM” i våra brevlådor, med hänvisning till larmet som SNF gick ut med idag om papperskonsumtionen, som en stor bov i klimataspekten. Påminner om vårt krav redan  2007-05-10 om åtgärder från regeringen att ingripa mot slöseriet med papper som ska slinka in i våra brevlådor till föga eller ingen nytta. 100 kg skräp som vi ska behöva ta hand om. Notera att Naturskyddsföreningen jämför med köttkonsumtionen som allvarlig i klimatsammanhang. Det rör sig om betydligt mindre antal kilon, så reklamen är nog inte att negligera, dessutom helt meningslös. Se lite närmare i kampanj nr 7:
7 – MINSKA REKLAMEN
Är vi inte tillräckligt trötta nu på all reklam?
Tycker du att det är rätt att reklamkostnaderna ska belastas produkterna och betalas av oss konsumenter?
Har du lust att jobba 3 månader extra enbart för att betala reklamen?
DRA NER PÅ REKLAMEN allmänt en anständig sak också med tanke på klimatet
Förbjud den oadresserade och gör den beställbar men tvinga inte den på alla oss som hatar den
Vad kostar reklamen
Du sätter in 100:- eller mer på Plusgirokonto: 35 03 71-1 så stödjer du den kampanjen och oss i arbetet för allas vårt bästa, i vår EGEN organisation.
Ska bli spännande att se om detta ger respons!
För att inte tjata om problem bara, får du här ett praktiskt exempel på vilken nytta du kan ha, och många andra, av vår organisation och det annorlunda sättet att förmedla kunskap, eftertanke och fakta för en bättre hälsa och välmående, samt en bättre ekonomi och minska behovet av att jogga av sig de onödiga kalorierna. Jag tycker detta är ett hårresande exempel på hur näringslivet luras, vilseleder och frestar. Jag gick på det och först hemma såg jag vansinnet:
Bara 80 kcal/st.
Lämplig info att sprida vidare, med ett annorlunda stuk, för att värva med dina vänner! Här hela inslaget:
___________________________________________________________________
Dags för lite godis! Men…..
Smart exponerat vid entrén, KÖP 2 för 20:-, ja det var ju billigt, så jag tog 2 paket med 4 Mums i varje. Brukar ta en efter kaffet, men det borde jag inte, för blodsockret åker hiss.
Sen vaknade jag, när jag läste på paketet,
”Cloetta mums-mums original, bara 80 kcal/st”
Hoppsan, BARA, det är ju nästan energi för en timma! Är man medelkonsument drar man 2 400 kcal per dygn och det gör 100 kcal per timma i drift för kroppen. Då är inte 80 kcal ett BARA. Vilken ful reklamgrej. Vilseledande till max. Ett klart fall för ”Tummen ner” och en analys i KONSUMENT-NYCKELN  (kolla vilken nytta du kan ha av den!)
Innehåll:
Socker, glucose-fruktossirap (det värsta av sockerarter), härdad vegetabilisk olja (in på svarta listan) och ytterligare 13 ingredienser till, men dessa första räcker för att bli rädd.
100 g ger 400 kcal, paketet kostade 10:- (kampanj), vägde 80 g och då blev kg-priset 125:-. 12:50 per 100 g som ger 400 kcal, vilket ger 3:12 per 100/kcal, en bra bit över priset för fullmjölk eller ägg, men sockret gör ju maten billigare p g a sitt höga energiinnehåll. Det vet man inom industrin, alltså drygar man ofta ut med socker för att ge billigare mat, men hu så riskabelt för alla oss som ligger i gränsen för diabetes och vi är många.
80 kcal extra som lite sött efter kaffet och du har nästan dubblat ditt energiintag! Inte undra på att vi måste motioner nästan dubbelt så mycket – eller dra ner på nästa all annan mat som kanske vore nyttigare.
Sådana här analyser kommer ibland i KONSUMENT-NYCKELN till medlemmarna. Med konsumenternas NYCKEL tjänar du snabbt in kostnaden för medlemskapet. Dessutom är det en NYCKEL för bättre hälsa.
Detta passar i KONSUMENTAKTIONENS kampanjer ”BÄTTRE MAT BILLIGARE” samt HÄLSA och VÄLMÅENDE och dessutom anmäler vi detta till både Livsmedelsverket och Konsumentverket – får se vad de orkar eller kan göra.
Vi tycker det är bedrövligt att man måste lura oss så här, fresta oss – de vill åt våra pengar, inte hjälpa oss att må bättre!
MYCKET ILLA CLOETTA!
Alltså in på hemsidan (om 10 dagar) under ”Tummen upp o tummen ner” med 5 tummar ner, samt på Chicken Race, som exempel på hur man skojar med oss för att lura av oss våra pengar och hota vår hälsa.
VISST KAN MAN LÄTT TJÄNA IN DE 100:- ETT STÖDMEDLMSKAP KOSTAR?
SLUT FÖR IDAG! Nu ska jag skriva ett ytterligare brev till regeringen och höja kraven!

2011-05-05  22.00

Planerade vara tillbaka här 15.00
men så blev det inte, hittade inte förslaget jag har skrivit om ”varför en egen organisation för oss konsumenter”, så det blev att skriva en ny, med kanske annan vinkel. Det är en viktig analys, viktig för att förstå varför vi får kämpa. Kan inte bifoga den här utan måste lägga in den i fulltext. Först i nästa debatterade form tar jag den i ett eget blogginlägg, men kommentera först!
Här kommer den ömtåliga texten:
Varför kämpar vi för att etablera Konsumenternas egna organisation?
Att ha en egen organisation för oss konsumenter kanske inte är det första man tänker på, men köper man en hund är det genast mycket mera logiskt att man går med i en hundklubb!
Innan Ådalen var det ganska klart att det behövdes en arbetarrörelse, en organisation för löntagarna. Men det var också förknippat med mycket problem och vånda och även vissa konsekvenser. Är det samma sak nu när vi inte ska få organisera oss i en egen organisation, utan motarbetas av den myndighet som har fått den exekutiva makten av regeringen att se till att vi inte ska överleva, men frikostigt bygga upp en stor organisation, men utan så många enskilda medlemmar?
Förlåt den logiska jämförelsen.
Det går alltså bättre att bygga en ”representations form av konsumentorganisation” på medlemsorganisationer som LO, ABF, PRO, Hem och Samhälle (tid Husmorsförbundet), nu också sedan en tid Hem & Skola. Att vara enskild medlem i dessa organisationer kan ses som logiskt, men då går man med i s k särintresseorganisationer först och sedan gör man ett paraply av det för att täcka in ”konsumentområdet”.
Som medborgare har jag rätt att ha olika särintressen, som röstande på politiskt parti och inskriven sympatisör, som ägare till ett hus i Villaägarförbundet, som ägare till och användare av bil går jag med i Vi Bilägare, gillar jag att fiska så blir det Sportfiskarna, blir man pensionär får man välja mellan olika pensionärsförbund, är man kvinna så finns flera alternativ för att odla sitt särintresse. Även som aktieägare har jag alternativ att gå med i en förening. Ja t o m som kortinnehavare är jag medlem i en stor konsumentförening. I mitt fall inte av ideologiska skäl.
Men en av våra större och inflytelserika rollerna är hur jag förvaltar min köpkraft, som konsument och i den rollen är vi verkligen intressanta.
Intressanta för näringslivet ja men vi har inte insett värdet av att organisera oss, just som konsumenter och bygga upp försvaret mot lurendrejeri, reklamen, lockelserna, desinformationen, prisnivåerna, utbudet, tillgängligheten, den tekniska superutvecklingen som tvingar oss in i en snabbare anpassning till just den tekniska utvecklingen, utan att först ha utrett riskerna! Först när vi drabbats går vi kanske med i Strålskadades förening. Drabbas vi av sjukdom blir det olika patientföreningar, men sällan i en konsumentorganisation som arbetar i förebyggande syfte, att hålla sig frisk och inte överkonsumera så vi drar på oss feta, diabetes mm. Tänk efter vad vi lägger i ordet KONSUmindre.
HÅLL I PENGARNA – ANDRA VILL ÅT DEM!
Det är också en devis vi brukar. I projektet KONSUMENT-NYCKELN prioriterar vi jämförelser av priser, innehåll och valet av butik, förpackningar, ja t o m granska kostråden. Vi vill skapa en NYCKEL, det räcker inte med ett NYCKELHÅL!
Kolla lite hur stora ansträngningar man gör från näringslivet, hela kedjan, inklusive bankerna, för att få dig i fällan!
Det här är bara början på tankarna bakom ”konsumenternas egen organisation” och varför vi får slåss för att bilda, utveckla och expandera den för vårt eget bästa. Mer kommer, men jag vill se reaktioner först och få in synpunkter på dessa tankar också. Sen blir det en bok också och det är lika bra jag avslöjar namnet, så får vi se vem som först kopierar det! Det blir:
To buy or not to buy – that is the question! (Eller på svenska “Att köpa eller inte köpa – det är frågan!” men då tappar man ju anspelningen till Shakespeer).
Bengt Ingerstam
Version 2001-06-04
Lovar att inte komma med mer idag! 12.00 i morgon kanske

2011-06-03   22.00

Beklagar överdraget, men satt och jobbade med ett inlägg hos Kostdemokrati, som nu ligger ute och här är länken:
http://www.kostdemokrati.se/nyheter/2011/06/03/sveriges-konsumenter-i-samverkan/
Nu är jag ”färdig” för i kväll. Har lagt ut  på Facebook en notis, sprid den och DELA, ni som använder Facebook.

2011-06-03           12.30

Ursäkta dröjsmålet, men sitter med ett Bredband som inte funkar och har fått koppla upp mig på mobila bredbandet. Fick dessutom en del ”reklam” på Annika Dahlqvists blogg:
http://annikadahlqvist.com/2011/06/02/radda-konsumenternas-egen-organisation/comment-page-1/#comment-443
som jag var tvungen att prioritera med ett utförligt svar. Om man gör som jag nu gjort, varit tydlig och informerat om hotet, i st f att vänta till en ev fastställd konkurs, får man också en del kommentarer. Nu hoppas jag att många konsumenter/medborgare  tar chansen och hjälper till att förhindra att konkursen verkställs och sprider ropet på hjälp snabbt. Lyckas vi så sitter vi med en mycket starkare organisation, just ”Konsumenternas egen organisation” och behöver inte representeras av särintressen och inte heller lyda direktiven från regeringen och Konsumentverket. Gå gärna in och läs mer på Konsumentverkets hemsida om stöd till organisatoiner och vilka teman man i år prioriterar:
http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2011/Nasta-ansokningsomgang-for-stod-till-organisationer-oppnar-i-augusti/
Konsumentverket är bra till mycket, men här råder ett visst konkurrensförhållande.

18.15

Den som vill betala in direkt till skattekontot kan använda följande konton för Skatteverket:
Plusgiro 489 01 03-7   ange OCR numret 16833200756944
Bankgiro 5050-1055  ange OCR numret 1683320075692
Du får själv meddela oss om din insättning, eller vill du vara anonym, så meddela inte oss.
I morgon kommer förslag på enkel text/folder för att uppmana andra att vara med och bygga upp landets enda
”Konsumenternas egna organisation”
där alla representerar sig själv. Vi gör det via KONSUMENT-FORUM och KONSUMENTAKTIONEN, med möjlighet att välja intresse för engagemanget. Då behövs inte en massa olika organisationer för alla problemen som skolmaten, äldrevården, mot margariner,  krav på nya kostrekommendationer, nej till slam på åkermark,inget GMO, minska reklamen, lägre matpriser och högre kvalitet, hälsa och välbefinnande, klargör riskerna med mobilstrålning och en massa andra tänkbara specialintressen.

2011-06-02  12.30

I stället för att trycka på ”Sveriges verkligt fristående och obundna konsumentorganisation” lägger vi tonvikten på ”Konsumenternas EGEN organisation” för att just framtoningen ska vara tydlig, det är ingen annans organisation. Styrelse tillsättes i båda organisationerna direkt av medlemmarna. Samverkan vi har i SKIS med några andra organisationer innebär inte plats i styrelse. Enskild person, medlem i annan organisation, kan givetvis sitta med i styrelsen på personligt mandat.
På hemsida har vi tydliggjort ”En del av SVERIGES KONSUMENTER i Samverkan” att en del av ”Sveriges konsumenter” samverkar i vår organisation, men vi representerar inte automatiskt alla Sveriges konsumenter. Vi bestämmer själva hur många vi är och det är till stor del medlemmarna själva som värvar fler medlemmar till våra organisationer, SKIS eller KONSUMENT-FORUM med KONSUMENTAKTIONEN. Vi anser att ingen kan göra anspråk på att representera alla Sveriges konsumenter och allra minst ha det som namn. Vi hade och har tillägget ”i Samverkan” för att vara tydliga. Tyvärr bytte ”Sveriges Konsumentråd” för några år sedan namn och tog just halva vårt namn och skapade stor förvirring genom att kalla sig just ”Sveriges Konsumenter”. Du som konsument är inte representerad om du tror det, det är medlemsorganisationerna som representeras.
Det är därför viktigt att vi talar om i klartext att våra två organisationer är ”konsumenternas egna organisationer”. Det är viktigt att känna sig delaktig och veta att organisationerna agerar på och för vårt  intresse som konsumenter.  Staten betalar faktiskt en del av arbetet genom att betala min pension och sen är det mitt brinnande intresse och övertygelse som gör att jag ”orkar” fortsätta att engagera mig. Men det är hög tid nu att skapa mera lokalt deltagande och engagera flera kunniga och villiga personer att delta och här kommer en idé:
MOBILSTRÅLNING och riskerna
Såg programmet om Amnesty i går och fick genast uppslaget: varför inte agera enskilt eller i grupp lokalt och sätta fart på skrivandet, direkt till berört departement , insändare i lokala tidningar, brevledes eller via mail, ja t o m i en Facebook-grupp som vi kan starta. Tänker på frågan om mobiltelefonerna, som i högsta grad berör oss som konsumenter, både som funktion, utvecklingstakten och säkerheten som myndigheterna tydligen försöker dölja. Det är bara att höra av sig och om någon vill hjälpa till med upplägget, så hör av dig.
Enklast gör vi nu så här: Vi lägger upp (om 10 dagar)  kampanj 10 – RISKERNA MED MOBILEN (i avsnittet KONSUMENTAKTIONEN)
Vi startar ändå direkt genom att du betalar in 100:- eller mer till KONSUMENT-FORUM PG  35 03 71-1
och märker talongen med ”Kampanj 10 MOBIL”, så får du fortlöpande info om utvecklingen på den kampanjen.
Läs det vi redan lagt ut på hemsidans NYHETER om mobilstrålning.
Så tillbaka till behovet av omedelbart agerande, stöd eller spridning.
1 spridning (snabbaste vägen):
(målet 2000 nya medlemmar så är problemet löst)
välj det material du vill vidarebefordra, ev denna länk på bloggen, som kontinuerligt kommer att uppdateras och maila till dina vänner eller på annat sätt, så de själva kan gå in och läsa. Kommentera på Facebook om du är aktiv där, DELA de avsnitt vi lägger ut (kopiera vår text inklusive länkadressen, kopiera in på din FB i skriv-raden och tryck på DELA) eller skriv ditt eget inlägg.
2 bidrag
Om du vill hjälpa till med pengar just för räddningsoperationen, sätt dem på  KONSUMENT-FORUM PG  35 03 71-1
ange ”Räddning” , där sitter de säkert. Gäller det större belopp kan du skicka direkt till vårt skattekonto, återkommer efter 18.00 med detaljer.

2011-06-02    09.00

Här kommer vi att kontinuerligt uppdatera vad som händer och vad som måste göras. Ändringar kommer hela tiden.
Just nu hotas vi av skatteverket med konkurs för 170 000 kronor. 15 juni är förhandling utsatt i Tingsrätten.
Nu går vi ut offentligt i pressen och redogör för bl a Konsumentverkets tappra försök att stoppa oss och Regeringens ”ovilja” att ställa det till rätta.
Hjälp till att hitta 2000 nya stödmedlemmar runt om i Sveriges bland 9 000 000 medborgare. Visst ska vi klara detta nu och starta nyexpansionen. Så fort resurserna kommer startar vi om i Stockholm och hittar vi intresserade i Göteborg går vi igång omgående.
Skandalen från KOV och regeringen kommer vi nu att offentliggöra.
I framtiden ska vi själva som konsumenter bestämma över vad vi vill göra och att vi ska få finnas. Vi litar inte längre på KOV, politikerna och regeringen.
100 000 konsumenter ska bli målet!
Tidigare utlagt material som fanns på hemsidan hittar du på följande länk:
http://www.konsumentsamverkan.se/radda.htm
Där finns bl a en redogörelse för hur Konsumentverket gjort allt för att stoppa oss med hjälp av övernitisk byråkrati och egen tolkning av regelverket.
Medlemmar kan också läsa våra brev till regeringen nyligen. Du som inte är medlem får kontakta mig för att få öppen länk.
Återkommer efter 12.00 i dag

One Response to RÄDDA KONSUMENTERNAS EGEN ORGANISATION

  1. […] veckorna, som kan bli avgörande, följer man enklast händelserna via min blogg. Ett drama inför öppen ridå som jag helst hade varit utan. Jag hade mycket hellre arbetat med […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: